ht + Volume, New York,

RÖMER + RÖMER

 

 

>> im ZDF Heute Journal: Römer + Römer: Postfaktische Knutschperformance / Postfactual Kissing Performance im Bröhan Museum, Berlin, 14. Juni 2017

>> im ARTE Journal 19.06.2017 in deutsch - en français

 

>> enter Website