ht + Volume, New York,

RÖMER + RÖMER

 

>> Römer + Römer: Postfaktische Knutschperformance im Bröhan Museum Berlin 14. Juni 2017 / Postfactual Kissing Performance, Broehan Museum Berlin, 14.06.2017

>> enter Website